ပင်ကက်တွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဘာလဲ။ BSC မှာ ကောင်းတဲ့ အကြံပေးချက်တွေက ဘာလဲ။ နှစ်အသစ်ရဲ့ ကိုင်ငိုင်ကြွယ်ဝင်မှု ပဋိညာဉ်ကို binance smart chain (BSC): 0xe4ff9d40ffefae0ded7e272358a64312a894e7d0

ပင်ကက်တွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဘာလဲ။ BSC မှာ ကောင်းတဲ့ အကြံပေးချက်တွေက ဘာလဲ။ နှစ်အသစ်ရဲ့ ကိုင်ငိုင်ကြွယ်ဝင်မှု ပဋိညာဉ်ကို binance smart chain (BSC): 0xe4ff9d40ffefae0ded7e272358a64312a894e7d0
နှစ်သစ်ကြိုက်တွေဟာ အလွန်လူကြိုက်တယ်။ သူတို့ဟာ BSC မှာ အလွန်လူကြိုက်တယ်။ သူတို့ဟာ tunshang အတွက် အလွန်လူကြိုက်တယ်။ နှစ်သစ်ကြိုက်တွေကို pancakes wap မ
နှစ်အသစ် ငွေကြေးကုန်ကွယ်ချက်ကို
0xe4ff9d40ffefae0ded7e272358a64312a894e7d0
Slide point to 24
Pancakeswap website: https://pancakeswap.finance
BSC ပေါ်မှာ ပင်ကက်ဆိုင်ရာ ကုန်တွေဝယ်ဖို့ တန်ဖိုးရှိလား။ နှစ်အသစ်ကြေးငွေကို ပေးထားတာပေါ့။ အနာဂတ် ကောင်းမွန်တာပါ။ လုပ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့မှာ တာဝန်ခံရသော အချက်အလက်ရှိတယ်၊ ပရောဂျက်လုပ်ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်ရေး စည်းမျက နှစ်သစ်ရဲ့ ကိုင်ငွေဟာ ကိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံမှု စမ်းတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ လက္ခဏာပါ။